Visjon og verdier

Vi vil at Gjerpen Misjonskirke skal være et positiv møteplass der vi invitere mennesker til et møte med Jesus!

Vi vil være:

BEGEISTRET over å følge Jesus.

STOLT av menigheten.

ÅPENT og INKLUDERENDE fellesskap.

RELEVANT i tiden.
"For uten meg kan dere ingen ting gjøre."Joh.15,5

Kirkelige handlinger

I Gjerpen misjonskirke tilbyr vi kirkelige handlinger som barnevelsignelse, dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse.

Ta kontakt med kontoret eller pastoren for mer informasjon.

 

Mere om Misjonskirken Norge

Trossamfunn
Gjerpen Misjonskirke er en del av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge har i dag rundt 100 menigheter spredt over hele Norge med til sammen ca. 8500 voksne medlemmer. 

Medlemskap

Gjerpen Misjonskirke har ca 210 voksne medlemmer. Alle som bekjenner Kristus som Herre kan være medlem i GMK. Menigheten fører vanlige medlemsprotokoller. Disse har ingen juridisk gyldighet og kan føres av enhver som menigheten velger til oppgaven. Du behøver ikke gå ut av Den norske kirke for å bli medlem av menigheten. De som velger utmeldelse og dermed sørger for at kirkeskatten kommer GMK til gode, går inn i trossamfunnet Misjonskirken Norge– eventuelt sammen med sine barn. Misjonskirken Norge er et fullverdig alternativ til Den norske kirke, både i glede og sorg – for den enkelte og hele familien. 

Dåp

Dåpen er en hellig handling innstiftet av Kristus. Dåpen sees som et gjensvar på Guds nåde. Dåpen er et synlig tegn på nytt liv i Jesus Kristus og fellesskap med ham. Dåpen er også et sentralt skritt på veien inn i menighetsfellesskapet og livet i Kristus. I dåpen dør og oppstår den døpte med Kristus.

Dåpen skjer med vann og kan i Misjonskirken skje på ulike tidspunkter i livet. Dåpen er én og gjør at mennesker blir ett i Kristus. Misjonskirken Norge vil på grunn av det være et miljø der man kan ha ulike syn på dåpen (barnedåp eller dåp senere i livet, troendes dåp),men fortsatt delta i samme fellesskap. Selv om vi gir frihet i spørsmål om tid og form for dåpen, hevder vi at enhver kristen bør være en døpt kristen.

Barnevelsignelse
De av medlemmene som praktiserer voksendåp, bærer barnet sitt frem for menigheten for at det skal velsignes og omsluttes av menighetens omsorg og forbønn. Så overlates avgjørelsen til barnet selv når det vil la seg døpe. Ungdom som er velsignet som babyer, får gjerne i forbindelse med konfirmasjonen et tilbud om å la seg døpe. 

Konfirmasjon
GMK tilbyr de unge et frikirkelig konfirmasjonsopplegg, med samlinger gjennom høst- og vårsemester. 

Nattverd
Nattverdbordet i misjonskirken er åpent for alle troende. Det er Kristus selv som innbyr til sitt bord for at vi skal minnes hans død og oppstandelse og slik bekjenne at vi tror på en levende Herre. Alle Guds barn har bruk for og rett til å delta i nattverden og den er viktig for menighetens indre liv. 

Organisasjon
Årsmøtet, som avholdes midt i februar, er GMK´s høyeste besluttende myndighet. Menigheten har jevnlig medlemsmøter (menighetsmøtet) hvor løpende saker som legges fram av lederskapet blir behandlet. 

Lederskap
GMK er en demokratisk institusjon med valg av personer til nøkkelfunksjoner under menighetens årsmøte. Menigheten har en leder og et lederskap som består av sju personer. Styremedlemmer velges for to år om gangen.
GMK har for tiden en pastor, en ungdomsarbeider og en barne- og familiearbeider.

Økonomi
GMK´s økonomi bæres av frivillige gaver og kirkeskatt. Mange gir faste gaver som overføres direkte fra konto, andre gir ved kollekt i gudstjenestene. Menigheten lønner flere ansatte. Utover dette driver vi egen utadrettet virksomhet og støtter Misjonskirken Norges felles misjonsarbeid i inn- og utland (Kina, Afghanistan, Colombia, Kongo Brazaville). GMK fører regnskap som må godkjennes av revisorer og menighetens årsmøte. 

Misjonskirken Norge
Misjonskirken Norge feiret 125 år i 2009. Frikirkesamfunnet har sin opprinnelse fra vekkelsen med sokneprest Lammers i Skien i begynnelsen av 1850-årene. På grunn av et mer og mer avvikende syn på dåp, nattverd, konfirmasjon, menighetstukt og menighetsordning, forlot Lammers og mange med ham Den norske kirke (statskirken) og grunnla landets første frimenighet i Skien den 4. juli 1856. 

Misjonskirken Norge er en kirkesamfunn som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Helt siden starten har mottoet vært ”Guds barns enhet og synderes frelse”. Innen DNM er det frihet med hensyn til utmeldelse av statskirken, praktisering av barnedåp eller voksendåp og forståelse av nattverden. 

Misjonskirken Norge har en kongregasjonalistisk ordning, dvs. at hver menighet eller forening er selvstyrende. Menighetene og foreningene står i et fellesskap for å kunne løse felles oppgaver hjemme og ute i misjonslandene. Sammen driver vi arbeid i Kongo, Colombia, Kina og Sørøst-Asia. Vi står også sammen om vårt felles organ; Misjonsbladet. Det samme gjelder for Ansgar teologiske høgskole og Ansgar bibelskole som ligger på Hånes. 

Ønsker du samtale eller kontakt med oss ring pastor Torbjørn Glenna 93 84 84 92 for å gjøre en avtale. 

Kontakt oss
Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451
3721 Skien

938 48 492

postgmk@gmail.com

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30Følg oss på Facebook

 
Powered by Cornerstone